Hospitering

 

Med hospitering menes et fast opphold på et eldre årstrinn én eller flere økter i uken over en avtalt periode. 

For noen spillere kan det være utviklende, motiverende og inspirerende å få spille med eldre lag i Klubben. Gjennom hospitering vil en spiller kunne få større utfordringer og videreutvikle tekniske og taktiske håndballferdigheter

Stabæk Håndball er i utgangspunktet positive til hospitering som en del av et differensiert treningtilbud til spillerne i Klubben, men er opptatte av dette skjer under kontrollerte forhold. 

Slik gjennomføres hospitering i Stabæk Håndball
  • Spillerens hovedtrener* (aldri spillerens pårørende) er ansvarlig for å gå i dialog med Sportslig utvalg om hospitering for en spiller. Sammen utarbeider hovedtrener og Sportslig utvalg en aktivitetsplan for hospitanten.

  • Hver hospiteringssak behandles individuelt, og man vil aldri operere med et minimums- eller maksimumstall for antall spillere som er innlemmet i hospiteringsordningen.

  • Sportslig utvalg og/eller hovedtrener avklarer muligheten for hospitering med treneren på det laget det søkes om hospitering hos. En hospitant bør ikke ha fortrinnsrett eller tildeles spilletid som i stor grad går på bekostning av spillere i laget det hospiteres hos.

  • Et forslag til aktivitetsplan for spilleren kommuniseres til spillerens pårørende sammen med en redegjørelse for klubbens hospiteringsordning. Straks pårørende godkjenner denne, anses spilleren som en hospitant. 

  • En hospitant skal evalueres underveis, og en hospitantperiode kan når som helst avsluttes.

  • Spillerens hovedtrener er ansvarlig for at den totale belastningen på spilleren ikke blir for stor. 

* Med spillerens hovedtrener forstås trener på det laget spilleren opprinnelig tilhører. 

I hvilken grad spilleren skal delta på sitt opprinnelige lags treninger og /eller kamper i hospitantperioden, er det opp til Hovedtrener og Sportslig utvalg å avgjøre. Som hovedregel bør alle spillere delta på minst én ukentlig trening med sitt opprinnelige lag under hospitantperioden.  

 

Vær oppmerksom på at hospitering er noe annet enn utlån av spillere